Regulamin obowiązujący od 25.05.2018r.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób realizacji umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną oraz świadczenia drogą elektroniczną innych, wymienionych w nim usług przez firmę LUK@TECH Łukasz Antosiewicz za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.pstrykdron.pl (zwanego dalej sklepem).  

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawią się wymienione poniżej pojęcia, będą one oznaczać:

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;

Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu klientowi przez sklep za pośrednictwem dostawcy towaru określonego w zamówieniu;

Dostawca – podmiot, z którym sprzedawca współpracuje w zakresie realizacji dostawy towarów: -

Inpost, - firma kurierska Inpost, więcej informacji pod adresem: https://inpost.pl/

Firma kurierska DPD - firma kurierska DPD, więcej informacji pod adresem: https://www.dpd.com.pl/

Hasło – ciąg znaków w postaci liter i cyfr lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi w ramach działalności sklepu 

Konto klienta – panel indywidualny dla każdego klienta, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji.

Konsument – klient, będący osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, login indywidualne oznaczenie klienta, będące jego adresem mailowym, składające się z ciągu znaków (liter lub cyfr), do którego przypisane są prawa, jakie ma klient, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie.;

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu; Rejestracja– przypisanie osobie, która wyraża wolę bycia klientem, loginu i hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając opcję "Zarejestruj się” i postępując zgodnie z instrukcjami. Login przypisany do konta jest niezmienny. Poprzez podanie loginu i hasła klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania funkcjonalności sklepu. Hasło można zmieniać korzystając z opcji "Nie pamiętasz hasła?";

Sklep (Sprzedawca) – serwis internetowy, za pośrednictwem którego klient może przeglądać towary oraz składać zamówienia,dostępny pod adresem internetowym www.sklep.pstrykdron.pl, prowadzony przez LUK@TECH Łukasz Antosiewicz 55-330 Miękinia, ul. Mrozowska 2b, nr NIP: 9131594163, tel. +48 782438123, adres email: biuro@pstrykdron.pl.

Towar – produkt prezentowany przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, który może być przedmiotem umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie pomiędzy klientem a sprzedawcą;

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi związane z realizacją umowy sprzedaży, a także inne usługi wymienione w regulaminie, a które są świadczone przez sklep drogą elektroniczną, w tym związane z przesyłaniem klientom biuletynu handlowego (newslettera).  

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu jest: LUK@TECH Łukasz Antosiewicz, 55-330 Miękinia, ul. Mrozowska 2b, nr NIP: 9131594163, tel. +48 782438123, adres email: biuro@pstrykdron.pl

2. Sklep jest udostępniany przez sprzedawcę za pośrednictwem Internetu i strony internetowej sklepu.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

5. Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Sprzedawca zaleca zapoznanie się przez Klienta z wymogami prawnymi dotyczącymi lotów dronami, w szczególności informuje że loty dronów w strefie kontrolowanej lotnisk (CTR)bez względu na to, czy są wykonywanie komercyjnie przez operatorów ze świadectwem kwalifikacji  UAVO czy też przez osoby, które planują lot sportowy lub rekreacyjny – mogą być wykonywane dopiero po uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wybrane informacje znajdują się w zakładce: „Informacje odnośnie sposobu bezpiecznego użytkowania dronów” na stronie internetowej sklepu.    

§ 3 Korzystanie ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu oznacza każdą czynność klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej sklepu.

2. Korzystanie ze sklepu odbywa się w oparciu o zasady i w zakresie wskazanym w regulaminie, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

3. Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.pstrykdron.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej sklepu konieczne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu mailowego) oraz dostępu do Internetu.

5. Klient korzystający ze sklepu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę czy mechanizm działania sklepu i strony internetowej sklepu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym, a także wykorzystywanie przez klienta sklepu strony internetowej sklepu lub usług świadczonych przez sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sprzedawcy.

7. Kamerki GoPro oraz kamery/aparaty fotograficzne nie są elementami zestawów. Zdjęcia służą jedynie do celów obrazowych towaru.

8. Zamówienia można składać w następujący sposób: - poprzez konto klienta (dla zarejestrowanych klientów) - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, - telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt.

9. Informacje o towarach, zawarte na stronie internetowej sklepu, nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.

10. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.  

§ 4 Zamówienia

1. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, poprzez wybór polecenia "Do koszyka" znajdującego się pod prezentacją danego towaru znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy podawana jest łączna cena wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.

2. Wysyłka zamówienia stanowi złożenie przez klienta sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Podanie przez klienta błędnego adresu mailowego uniemożliwi przesłanie potwierdzenia złożenia zamówienia i jego przyjęcia. W takim przypadku klient jest odpowiedzialny za kontakt ze sprzedawcą w celu potwierdzenia zamówienia.

3. Sklep nie odpowiada za ewentualny brak potwierdzenia zamówienia, którego przyczyną jest podanie błędnego adresu mailowego lub przeszkody natury technicznej, leżące po stronie klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby trzecie, które wykorzystały dane klienta i jego konto, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.

5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres mailowy potwierdzenie złożenia przez klienta zamówienia, a następnie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to jest oświadczeniem sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 2 i stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

6. W sytuacji, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia klienta jego realizacja okaże się niemożliwa, w tym gdy zakup towarów od dostawców sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

7. Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w § 4 ust. 6, sprzedawca może zaproponować klientowi: - anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia); - anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez klienta zwalnia sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa); - podział zamówienia przy jednoczesnym określeniu terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja zgodnie z pierwotnym kształtem zamówienia nie jest możliwa (wybór tej opcji przez klienta powoduje, że dostawa zostanie zrealizowana w odrębnych przesyłkach, przy czym klient nie poniesie dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).  

§ 5 Rejestracja konta

1. Aby utworzyć konto klienta, należy dokonać rejestracji. W tym celu klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać go za jej pośrednictwem do sprzedawcy. Podczas rejestracji klient ustala swoje indywidualne hasło.

2. Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony zgodnie z poniższymi zasadami: a) należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne; b) informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie wypełniającej go osoby i być zgodne z prawdą, przy czym klient jest osobą odpowiedzialną za wskazanie nieprawdziwych informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego; c) klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić ten fakt oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, a także wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji związanych z zawarciem i realizacją usług świadczonych przez sprzedawcę. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwi rejestrację, a tym samym świadczenie usług przez sklep; e) klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług wskazanych w regulaminie, w tym prowadzenia konta klienta i przekazywanie przez sprzedawcę na adres mailowy podany przez klienta podczas rejestracji informacji związanych z obsługą techniczną konta klienta (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia f) klient, który chce otrzymywać newsletter z informacjami o akcjach promocyjnych, rabatach, powinien wyrazić na to zgodę przez oznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Zgoda może być w każdym czasie odwołana przez kliknięcie linku dezaktywującego, który znajduje się w każdym newsletterze.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego klient otrzyma na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez sprzedawcę. Od tego momentu klient ma dostęp do swojego konta i ma możliwość dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

4. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła. W razie podejrzenia, że hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sprzedawcy, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie zmienić hasło, korzystając z odpowiednich funkcjonalności w ramach konta klienta.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 6. Klient odpowiada za działania osób, które posługują się jego loginem oraz hasłem dostępu do konta. Oświadczenia wiedzy i woli składane przez osoby inne niż klient przy użyciu jego loginu i hasła oraz konta są traktowane jako oświadczenia woli klienta, chyba że klient przekazał sprzedawcy informacje, o jakich mowa w ust. 4. 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez sklep usługami, sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przekazywanych przez klienta sprzedawcy drogą elektroniczną.  

§ 6 Płatność i realizacja zamówień

1. Ceny widniejące przy towarach umieszczonych na stronie internetowej sklepu są cenami brutto (zawierają już podatek VAT), podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone dopiero przy wyborze sposobu dostawy.

2. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne oraz udzielać rabatów.

3. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej sklepu w momencie składania zamówienia przez klienta.

4. Całkowita wartość zamówienia (ceny wszystkich zamówionych przez klienta towarów wraz z kosztami dostawy) będzie określona każdorazowo w „Koszyku” po dokonaniu przez klienta wyboru sposobu dostawy i płatności.

5. W sklepie dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary: - przelewem na podany rachunek bankowy sprzedawcy (realizacja zamówienia rozpocznie się z chwilą potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia, realizacja dostawy natomiast natychmiast po odnotowaniu przez sprzedawcę wpłaty dokonanej przez klienta za zamówione towary na wskazanym rachunku bankowym sprzedawcy); - gotówką za pobraniem, czyli przy dostarczeniu przesyłki klientowi przez dostawcę (realizacja zamówienia i dostawa towaru nastąpi po przesłaniu klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia); - płatność elektroniczna (realizacja zamówienia i dostawa towaru rozpocznie się po otrzymaniu potwierdzenia od systemu płatności elektronicznych o opłaceniu zamówienia. Płatność odbywa się za pomocą karty płatniczej bądź drogą bankowości elektronicznej za pośrednictwem programu PayU, na warunkach korzystania określonych przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań na stronie: www.payu.pl/kupujacy).

6. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych do złożenia zamówienia danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie będzie zawieraći nformacje dotyczące: a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej orazł ącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy;

7. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.

9. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie trzy dni robocze (od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego do klienta).

10. W razie braku towaru w stanach magazynowych klient zostanie poinformowany o nowym możliwym terminie realizacji zamówienia.

11. W dniu nadania przez sprzedawcę przesyłki zawierającej zamówiony towar informacja o tym fakcie jest przesyłana na adres mailowy klienta.

12. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w obecności pracownika dostawcy. 13. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

14. Sprzedawca dołącza do dostarczanej przesyłki, zgodnie z żądaniem klienta, rachunek lub fakturę VAT.  

§ 7 Odstąpienie od umowy.

Reklamacje.

1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem  . Oświadczenie może być złożone przez przesłanie listem poleconym na adres sprzedawcy lub na adres mailowy biuro@pstrykdron.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, sprzedawca prześle konsumentowi na adres mailowy potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

2. Zwrot kosztów poniesionych przez klienta, będącego konsumentem, nastąpi w taki sam sposób, w jaki poniósł on te koszty. Zwrot obejmuje cenę towaru i koszt dostawy towaru do klienta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do sprzedawcy.

3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie zwrotu kosztów, jeśli klient nie przekaże kompletnych i prawidłowych danych. Zwrot należności w takim przypadku nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu takich danych od klienta.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić sprzedawcy towar wraz z otrzymanym dowodem zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

8. W razie gdy towar okazał się wadliwy, klient może w przewidzianym przepisami prawa terminie złożyć reklamację. Złożenie reklamacji jest możliwe przez przesłanie jej na adres mailowy sprzedawcy lub przez przesłanie jej listem poleconym na adres sprzedawcy. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza dostępnego w zakładce Gwarancja i reklamacja

9. W przypadku reklamacji towaru zwrot towaru następuje na koszt sprzedawcy, jednakże nie może być on większy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę przy sprzedaży towarów.

10. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę i powiadomienie klienta o sposobie dalszego postępowania wynosi 14 dni roboczych.  

§ 8 Dane osobowe i pliki cookies

1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych i tylko w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

2. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w procesie rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym, gdyż bez ich przekazania umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana.

3. Każdy, kto przekaże sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

4. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych klienta w razie usunięcia konta klienta. Sprzedawca nie usunie danych osobowych w przypadku nieuregulowania przez klienta wszystkich należności wobec sprzedawcy lub gdy naruszył on obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności klienta.

5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

6. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze sprzedawcą firmom ogólnych zestawień statystycznych dotyczących klientów, nie zawierających ich danych osobowych, a związanych z oglądalnością strony internetowej sklepu.

8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej sklepu są zapisywane są przez serwer sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta.

9. Każdy klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Może to jednak utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony internetowej sklepu.

10. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu pstrykdron.pl jest Łukasz Antosiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUK@TECH Łukasz Antosiewicz z siedzibą w 55-330 Miękinia ul. Mrozowska 2b, będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

11. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Sprzedający przekazuje jednak dane osobowe Klientów podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w szczególności firmie kurierskiej, firmie realizującej płatność oraz w zakresie wymaganym prawem podmiotom wskazanym przez ustawodawcę.

12. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), a także zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13. Polityka prywatności stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów oraz plików cookies, określona jest w zakładce  Polityka prywatności (https://sklep.pstrykdron.pl/polityka-prywatnosci)

§ 9 Wymogi techniczne

1. Sklep jest prawidłowo obsługiwany przez następujące przeglądarki: Internet Explorer 8, Chrome 16, FireFox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych. Konieczna jest włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki „cookies”, oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.  

2. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.  

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiany regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016

2. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w regulaminie wszyscy klienci zostaną poinformowani na głównej stronie internetowej sklepu, natomiast posiadający konto klienta dodatkowo otrzymają zawiadomienie o zmianach na adres mailowy podany podczas rejestracji.

3. W razie zmiany regulaminu do zamówień złożonych, ale niezrealizowanych zastosowanie znajdą przepisy regulaminu w starym lub nowym brzmieniu, zgodnie z wolą klienta.

4. W razie sporu pomiędzy sprzedawcą a klientem, będą oni dążyli do jego polubownego rozwiązania. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

5. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR).